Zadaniem, jakie przed sobą stawia Dominikański Ośrodek Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach jest ochrona człowieka przed manipulacją psychologiczną, doktrynalną i ideologiczną oraz niesienie pomocy ludziom uwikłanym w sekty i uzależnionym od indoktrynacji psychicznej, a także ich bliskim i przyjaciołom. W naszych działaniach koncentrujemy się na zidentyfikowaniu moralnie negatywnego wpływu psychologicznego i ideologicznego niezależnie od jego pochodzenia, oraz na ochronie przed takim wpływem osób lub grup. Kierujemy się przy tym dobrem osoby zagwarantowanym między innymi w Deklaracji Praw Człowieka.

ZAKRES PRACY NASZEGO OŚRODKA:

 • informowanie zainteresowanych osób i instytucji oraz gromadzenie informacji religioznawczych, materiałów własnych grup oraz własnych doświadczeń Ośrodka wypływających z obserwacji funkcjonowania danej grupy w relacji z osobą oraz w obrębie społeczeństwa,
 • profilaktyka polegająca na podnoszeniu świadomości społecznej dotyczącej funkcjonowania sekt, stwarzanych przez nie zagrożeń, sposobów werbowania, kryteriów rozpoznawczych sekty, podejmowania środków ostrożności,
 • mediacja, która pomaga w nawiązaniu właściwej relacji pomiędzy członkiem określonej grupy a jego bliskimi pod warunkiem obopólnej zgody zainteresowanych stron,
 • interwencja polegająca na pośrednim (poprzez władze samorządowe, straż miejską, policję oraz media) lub bezpośrednim (rozmowy z osobami uwikłanymi w relację z grupą) oddziaływaniu na określoną grupę.

GŁÓWNE FORMY PRACY OŚRODKA:

 • dyżury – konsultacje indywidualne i telefon zaufania;
 • korespondencja klasyczna oraz za pomocą poczty elektronicznej;
 • stały kontakt z byłymi członkami sekt lub ich bliskimi (udzielanie wsparcia, mediacja);
 • współpraca z instytucjami publicznymi
 • prelekcje, wykłady, udział w konferencjach
 • spotkania indywidualne ze specjalistami
 • publikacje

ZAPRASZAMY NA STRONĘ INTERNETOWĄ NASZYCH OŚRODKÓW
www.sekty.dominikanie.pl

KONSULTACJE INDYWIDUALNE
Poniedziałek 16.00 – 19.00
DYŻUR TELEFONICZNY
Poniedziałek 16.00 – 19.00
tel. 668 417 266

e-mail: [email protected]

Dyrektor: